18 април 2012 | 17:05

НАЦИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТИ ЗА РЕГ. РАЗВИТИЕ - ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ КОХЕЗИОНЕН ФОНД И ЕФРР 2014-2020

18 април 2012 г. Президентът Росен Плевнелиев откри първото заседание на Съвета за развитие на регионите и национална инфраструктура. Със заседанието започват да функционират сформираните към държавния глава формати за дискусия по националните приоритети 18 април 2012 г. Президентът Росен Плевнелиев откри първото заседание на Съвета за развитие на регионите и национална инфраструктура. Със заседанието реално започват да функционират сформираните към държавния глава формати за дискусия по националните прио

На 18.04.2012 г. се проведе първото заседание на Съвета за развитие на регионите и национална инфраструктура към Президента на Република България. Съветът очерта приоритетите за регионално развитие, които да бъдат финансирани от Кохезионния фонд (КФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) през 2014-2020 година. На заседанието участниците постигнаха консенсус по шест национални приоритета, които да бъдат заложени в Националната програма за развитие на България до 2020 година, а именно:
 

1) транспортна инфраструктура - участниците подкрепиха развитието на три ключови проекта за финансиране през следващия програмен период, а именно доизграждането на автомагистрала „Хемус“, доизграждането на автомагистрала „Струма“ и модернизацията на железопътната линия Септември -Елин Пелин-София-Драгоман;

2) техническа инфраструктура във водния сектор - участващите страни единодушно подкрепиха необходимостта от  заделянето на значителен финансов ресурс за изграждането на пречиствателни станции за отпадни и за питейни води с цел привеждането на тази инфраструктура в съответствие с европейските директиви;

3) електронно управление – бе постигнат пълен консенсус по отношение на значението на електронното управление за намаляване на административната тежест за гражданите и предприятията и повишаване на прозрачността, почтеността и качеството на публичната администрация, както и нейната ефективност при осигуряването на обществени услуги във всички сектори;

4) енергийна ефективност и жилищна политика - изявена беше обща позиция, че е нужно насърчаване на мерките за енергийна ефективност в публичния и частния сграден фонд, както и в предприятията;

5) създаване на предпоставки за балансирано градско развитие - присъстващите страни постигнаха пълен консенсус относно изявяването на балансираното градско развитие като един от основните приоритети за страната до 2020 г.;

6) иновации и конкурентоспособност на малките и средни предприятия - участниците се обединиха около позицията, че политиките и мерките за стимулиране на иновациите и конкурентоспособността на малките и средни предприятия е безспорен приоритет.

 

Общи правила за устройството и дейността на съветите към президента на Република България

Elements for a Common Strategic Framework 2014 to 2020

Elements for a Common Strategic Framework 2014 to 2020 ANNEXES

ЕВРОПА 2020 - Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж

Предложение на Европейската комисия за многогодишната финансова рамка за 2014–2020 г.

Национална програма за развитие на Република България България 2020

Национална Програма за Реформи (2012-2020 г.)

Политика на сближаване 2014–2020 г.