24 октомври 2012 | 17:05

БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

Комисията по българско гражданство е постоянно действащ помощен орган към Администрацията на Президента със съвещателни функции. Комисията подпомага Вицепрезидента на Републиката, на когото Държавният глава с указ е възложил осъществяването на функциите по чл. 98, т. 9 от Конституцията на Република България. Комисията подпомага Вицепрезидента и при осъществяване на политиките в областта на българите в чужбина. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИРИНА ДИМИТРОВА

Родена в София. Бакалавър по специалност „Стопанска логистика” на Университета за национално и световно стопанство; магистър по икономика на Великотърновския университет; магистър по специалност „Право” на Югозападен университет - гр. Благоевград. От м. май 1998 г. до м. февруари 2012 г. заема различни длъжности в дирекция „Българско гражданство” на Министерство на правосъдието. От м. февруари 2012 г. е назначена като експерт към Комисията по българско гражданство и българи в чужбина, а от м. април 2012 г. е назначена за председател на комисията.

 

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА


НЕВЯНА МИХАЙЛОВА

Родена в София. Завършила е Софийския университет „Св. Климент Охридски” със специалности руска филология и българска филология. От 1995 до 2002 г. работи в сферата на средното и висшето образование: хоноруван преподавател по руски език, инспектор по учебна дейност. От 2002 г. работи в Администрацията на Президента, от 2007 г. е експерт по въпросите на българското гражданство.


ЮЛИЯН РАЗПОПОВ

Роден в София през 1975 г.

Възпитаник на Националната гимназия за древни езици и култури.

През 2000 г. се дипломира по специалността „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“, а в периода 2002-2005г. специализира в Юридическия факултет на Фрайбургския университет (Германия), където успешно защитава магистърска теза в областта на правото на капиталовите пазари.

В периода 2006-2011 г. е експерт-юрист в дирекция „Правна и методология на финансовия надзор“ в Комисията за финансов надзор, а от 2011 до 2014г. е инспектор в Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

От м. февруари 2014 г. е назначен като главен експерт в комисията.