16 януари 2018 | 16:04

КОМИСИЯ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УБЕЖИЩЕ

КОМИСИЯ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УБЕЖИЩЕ

Убежището е закрилата, която Република България дава на чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи.

Комисията по предоставяне на убежище е помощен орган към Вицепрезидента на Република България, на когото държавният глава е възложил с Указ № 9 от 22 януари 2022 г. осъществяването на функциите по чл. 98, т. 10 от Конституцията на Република България. Структурата, съставът и правилата за работа на Комисията по предоставяне на убежище са определени с Указ № 79 от 7 февруари 2017 г., Указ № 205 и Указ № 206 от 19 октомври 2017 г., Указ № 12 от 16 януари 2018 г. и Указ № 168 от 26 юни 2018 г. на Президента на Република България.

Комисията осъществява функциите си на редовни заседания. След събиране на необходимата информация за изясняване на относимите факти и обстоятелства във връзка с образуваните преписки по молбите за предоставяне на убежище, Комисията изготвя мотивирани предложения до Вицепрезидента на Република България. В своята работа Комисията се ръководи от Конституцията и законите на Република България, като съблюдава правото на Европейския съюз и установените международни стандарти при защита правата на човека.

Комисията публикува информация за своята работа на интернет страницата на Президентството.