13 март 2017 | 14:02

НЕВЯНКА КЪНЕВА

Невянка Кънева е родена на 15 април 1958 г. в София.

През 1981 г. завършва право в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. От 2005 г. е докторант в Института за държавата и правото на Българската академия на науките. През 2008 г. защитава дисертационен труд за конфликта на интереси в публичния сектор и придобива  образователната и научна степен доктор по научната специалност  „Административно право и административен процес”.

Започва трудовата си дейност през 1983 г. първоначално като юрисконсулт, а в последствие и като заместник главен редактор на Издателство „Наука и изкуство“. В периода 1990 – 2002 г. заема различни експертни длъжности в Министерството на културата, в Съвета по законодателството в Министерството на правосъдието и в Дирекция „Държавна администрация“ в Администрацията на Министерския съвет.

От 2003 до 2011 г. е адвокат в Софийската адвокатска колегия. Участвала е като правен експерт в изпълнението на над 30 проекта, финансирани от Световната банка, японското правителство, Програма ФАР, Оперативна програма „Административен капацитет” и Програма „Сигма” в областта на нормотворчеството, управлението и развитието на човешките ресурси, конфликта на интереси, укрепването на административния капацитет и организационното развитие на администрации в централната изпълнителна власт, местното самоуправление и съдебната власт.

От 2011 г. е доцент  по професионално направление „Администрация и управление“, специалност „Публична администрация“ в Техническия университет – София.

Невянка Кънева е автор и съавтор на 12 книги и на над 45 статии в областта на публичната администрация.

Владее английски и руски език.

Назначена е за съветник по правни въпроси с указ на президента № 50 от 23 януари 2017 г.