14 април 2017 | 14:02

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА

ВАЖНО: Във връзка обявената извънредна епидемична обстановка (РМС № 325 от 14 май 2020 г., РМС № 609 от 28 август 2020 г., Заповед № РД-01-487/31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването), причинена от разпространението на COVID-19 в страната, Администрация на президента временно преустановява провеждането на своята стажантска програма.

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА

В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Администрацията на президента на Република България предлага целогодишно възможности за провеждане на стажове за студенти и висшисти от различни специалности. Приемът на стажанти се осъществява съобразно ангажираността на структурните звена. Всяко звено в Администрацията може да организира допълнителни стажантски програми.

Цел на стажантската програма

 •   Запознаване с работата на Администрацията, с дейността и функциите на отделните структурни звена;
 •   Възможност за прилагане и усъвършенстване на знания и компетенции, придобити по време на обучението в реална работна среда.
 •   Придобиване на практически умения за работа в Администрация на президента.

Изисквания към кандидат-стажантите

 • Записана/завършена бакалавърска, магистърска или докторска програма в български и чуждестранни висши училища;
 • Отлично владеене на български, писмено и говоримо;
 • Допълнителни изисквания в зависимост от структурното звено, за което се кандидатства - посочете напр. владеене на чужди езици,  сфера на интереси и съответния опит в областта. Повече за структурните звена в Администрацията може да откриете на страницата на Президента на Република България: https://www.president.bg/content/8/Administracia/

Процедура по набиране на стажанти:

1.      Подаване на документи

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография, съдържаща телефон и електронна поща за обратна връзка.
 • Мотивационно писмо, адресирано до Главния секретар на президента на Република България. Мотивационното писмо следва да съдържа кратък текст за личните мотиви за кандидатстване за стаж, сферите на интереси и предпочитано/и структурно/и звено/а за провеждане на стажа. В мотивационното писмо кандидатите могат да посочат предпочитанията си за стартиране на стажа.
 • Други (по преценка на кандидат-стажанта).

Срокове за кандидатстване:

Приемът на документи се провежда три пъти в годината в срок:

 •  От 10 до 20 януари
 •  От 10 до 20 май
 •  От 10 до 20 септември

Адресат

Кандидат-стажантите могат да изпратят документите си на internship@president.bg с тема на е-мейла „Стажантска програма - кандидатура“ или да внесат документите си в Деловодството на Администрация на президента на Република България, или да ги изпратят на адрес:

Администрация на президента на Република България

Главен секретар на президента на Република България

Бул. „Дондуков“ 2

1123 София

България

 

2.      Разглеждане на кандидатурите

След постъпване на документите в Деловодството на Администрация и след одобрение от главния секретар, те ще бъдат разгледани от Звено „Стратегии, анализи и прогнози“ и разпределени по структурни звена спрямо предпочитанията на кандидат-стажанта и/или спрямо образованието и компетенциите му.

По преценка на прекия ръководител на даденото структурно звено, кандидат-стажантите ще бъдат поканени на интервю. След провеждане на интервюто в 10 дневен срок, кандидат-стажантите ще бъдат уведомени за резултатите и ще бъде окончателно уговорен периода за провеждане на стажа за всеки един одобрен кандидат.

3.      Информиране на одобрените за стаж кандидатури

Одобрените кандидати ще бъдат информирани по електронен път и/или по телефон, като имената им ще бъдат публикувани на интернет страницата на Администрацията на президента на Република България, след утвърждаване от главния секретар.

Допълнителни условия и уточнения

Продължителността на стажа е най-малко един месец и се определя както в зависимост от учебния план на съответното учебно заведение, така и съобразно възможностите и ангажираността на съответните структурни звена в Администрацията на президента.

При успешно провеждане на стажа стажантът получава атестация за представянето си, служебна бележка/сертификат и персонална референция/препоръка по преценка на прекия ръководител в съответното структурно звено.

След приключване на стажа стажантите ще бъдат помолени да попълнят формуляр за оценка на стажантската програма в Администрацията на президента.

Стажът е неплатен и от него не могат да произтичат искания за застраховки, за покриване на дневни и квартирни разходи, за осигуряване на храна, отпуск, назначение и др. аналогични.

 

За допълнителна информация по отношение на стажантската програма може да се обръщате към Мария Юрукова, ръководител на Звено „Стратегии, анализи и прогнози“, на е-мейл адрес m.yurukova@president.bg