24 януари 2017 | 11:11

АДМИНИСТРАЦИЯ

Президентството се състои от Администрация на президента и съвети. Те подпомагат президента и вицепрезидента при изпълнението на правомощията им. Дейността на Президентството се изпълнява при спазване принципите на законност, откритост и достъпност, отговорност, и отчетност, политически неутралитет, ефективност, субординация и координация, предвидимост, обективност и безпристрастност.

Администрацията на президента включва:


1.1. Главен секретар;

1.2. Началник на кабинета на президента;

1.3. Началник на кабинета на вицепрезидента;

1.4. Секретари на президента:

-       Секретар по външна политика;

-       Секретар по българско председателство на Съвета на ЕС-2018 г.;

-       Секретар по сигурност и отбрана;

-       Секретар по правни въпроси;

-       Секретар по правни въпроси и антикорупция;

-       Секретар по духовност и култура;

-       Секретар по регионално развитие;

-       Секретар по икономика и инвестиции;

-       Секретар по социални политики и здравеопазване;

-       Секретар по образование, наука и иновации;

-       Секретар по вътрешна политика и гражданско общество;

-       Секретар за връзки с медиите;

1.5 Съветници на президента;

1.6 Кабинет на президента;

1.7 Кабинет на вицепрезидента;

1.8 Кабинет на главния секретар;

1.9 Дирекция „Финансово, стопанско и информационно осигуряване“ с отдел „Финанси“, отдел „Стопански“ и отдел „Информационно и комуникационно обслужване“;

1.10 Дирекция „Протокол“;

1.11 Дирекция „Канцелария“ с отдел „Приемна“ и отдел „Деловодно и техническо осигуряване“;

1.12 Дирекция „Правна“;

1.13 Дирекция „Връзки с обществеността“;

1.14 Звено „Програма на президента“;

1.15 Звено „Стратегии, анализи и прогнози“;

1.16 Звено „Вътрешен одит“;

1.17 Финансов контрольор;

1.18 Служител по сигурността на информацията

1.19 Комисия по българско гражданство;

1.20 Комисия по помилване;

1.21 Комисия по предоставяне на убежище;

1.22 Комисия по опрощаване на несъбираеми държавни вземания;

1.23 Комисия по наименуване на обекти с национално значение и населени места;

1.24 Съвет „Външна политика, сигурност и отбрана“;

1.25 Правен съвет;

1.26 Съвет „Духовност и култура“

1.27 Съвет „Икономическо и социално развитие“;

1.28 Съвет „Образование, наука и иновации“.