30 март 2022 | 11:11

АДМИНИСТРАЦИЯ

Администрацията на президента подпомага и осигурява дейността на президента и на вицепрезидента при изпълнение на конституционните и законовите им правомощия.

В своята дейност Администрацията на президента се ръководи от принципите на законност, откритост и достъпност, отговорност и отчетност, политически неутралитет, ефективност, субординация и координация, предвидимост, обективност и безпристрастност.

При осъществяване на своята дейност Администрацията на президента спазва и изпълнява задълженията, които произтичат от действащите нормативни актове, указите на президента, вътрешните правила, разпорежданията на президента, вицепрезидента, главния секретар на президента (главния секретар), началника на кабинета на президента и на началника на кабинета на вицепрезидента.

СТРУКТУРА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА

Администрацията на президента се състои от самостоятелни длъжности и структурни звена.

Наименованията и видът на самостоятелните длъжности и структурните звена в Администрацията на президента, се определят с указ.

Числеността на структурните звена и на длъжностите в тях се определят с длъжностното разписание, което се утвърждава от главния секретар.

Пряко подчинени на президента са главният секретар и началникът на кабинета на президента.

На пряко подчинение на вицепрезидента е началникът на кабинета на вицепрезидента.

Според разпределението на дейностите, които извършва, администрацията е обща и специализирана.

Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на президента и вицепрезидента, свързани с тяхната компетентност и включва:
1.            секретари на президента;
2.            съветници на президента;
3.            съветник на вицепрезидента;
4.            дирекция „Правна”;
5.            дирекция „Протокол”;
6.            дирекция „Връзки с обществеността”;
7.            звено „Програма на президента“.

Общата администрация се състои от структурни звена, които експертно, организационно, информационно и материално-технически подпомагат и осигуряват дейността на президента, на вицепрезидента, на длъжностите на пряко подчинение и на специализираната администрация и включва:
1.            кабинет на президента;
2.            кабинет на вицепрезидента;
3.            кабинет на главния секретар, който включва финансов контрольор, служител по сигурността на информацията, длъжностно лице „Човешки ресурси“ и длъжностно лице по защита на данните;
4.            звено “Вътрешен одит“;
5.            дирекция „Финанси, логистика и информационно обслужване“;
6.            дирекция „Деловодство и архиви“.

При упражняване на правомощията, предвидени в чл. 98, т. 9 - 13 от Конституцията на Република България, президентът, съответно вицепрезидентът, се подпомагат от следните комисии:
1.            Комисия по българско гражданство;
2.            Комисия по предоставяне на убежище;
3.            Комисия по помилване;
4.            Комисия по опрощаване на несъбираеми държавни вземания;
5.            Комисия по наименуване на обекти с национално значение и населени места.