30 октомври 2012 | 23:11

ЗВЕНО ПРОГРАМА НА ПРЕЗИДЕНТА

Звеното „Програма на президента” изготвя проекти за седмични, месечни и шестмесечни програми за дейността на президента и проект за програмата на президента в по-дългосрочен план.  Звеното планира, координира и организира участието на президента в събития. Дейностите по планирането на всяка инициатива включва координация, комуникация, информационно и логистично осигуряване, отразяване пред обществото и документиране. Задачите към администрацията по изпълнение на планираните дейности по организиране и/или участие в събитие на президента се формулират от ръководителя на звено „Програма на президента”.