26 януари 2018 | 17:05

БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

Комисията по българско гражданство е постоянно действащ помощен орган със съвещателни функции към Вицепрезидента на Република България, на когото държавният глава с Указ № 43 от 23 януари 2017 г. е възложил правомощието по даване и възстановяване на българско гражданство, освобождаване и лишаване от него, съгласно чл. 98, т. 9 от Конституцията на Република България. Съставът, структурата и правилата за работа на Комисията по българско гражданство са определени с Указ № 116 от 03 май 2017 г. на Президента на Република България.

Комисията по българско гражданство подпомага Президента, съответно Вицепрезидента на Републиката, като събира и анализира необходимата информация за изясняване на фактите и обстоятелствата в подкрепа на направените от министъра на правосъдието предложения за издаване на укази и откази за издаване на укази за промяна на гражданството. Комисията изготвя доклади по всяко постъпило от министъра на правосъдието предложение като се ръководи от Конституцията на Република България, международните договори, по които Република България е страна и нормативните актове от вътрешното законодателство. Докладът съдържа изразените становища и взетите от Съвета по гражданството решения по всяко постъпило предложение за промяна на гражданство, приложените материали от различни институции, в негова подкрепа, както и становище на Комисията. Вицепрезидентът на Републиката издава или отказва издаването на укази за промяна на гражданството въз основа на предложението на министъра на правосъдието и доклада на Комисията. Указите за промяна на гражданството влизат в сила от деня на издаването им.

Комисията подпомага Вицепрезидента и при осъществяване на възложеното правомощие по Закона за българите, живеещи извън Република България.

Комисията изготвя обобщена информация за работата си и я публикува на всеки три месеца на интернет-страницата на Администрация на президента.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ИРИНА ДИМИТРОВА

Родена и завършила средното си образование в София. Бакалавър по специалност „Стопанска логистика” на УНСС; магистър по икономика на Великотърновския университет; магистър по специалност „Право” на Югозападен университет - гр. Благоевград.

От април 2012 г. до май 2017 г. е председател на Комисията по българско гражданство и българи в чужбина. От май 1998 г. до февруари 2012 г. заема различни длъжности в дирекция „Българско гражданство” на Министерство на правосъдието. От декември 2005 г. до февруари 2012 г. е секретар на Съвета по гражданството при Министерството на правосъдието.

 

ЧЛЕНОВЕ:

ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ

Роден през 1989 г. в гр. Плевен. Завършва Математическа гимназия "Гео Милев", гр. Плевен. Магистър по "Макроикономика" в Университета за национално и световно стопанство. 

Работи като експерт в дирекция "Финанси" при Министерството на образованието и науката до 2017 г. Участва в екипи за организация и управление на проекти с европейско финансиране, като експерт по финанси.

Ползва английски и руски езици. 

 

НАТАЛИЯ КИСЕЛОВА

Родена в Казанлък. Възпитаник е на  Хуманитарната гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” в родния си град (1996). Завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ през 2002 г. в специалност „Право“, със специализации по „Правораздаване” и „Публична администрация”. Доктор по право (2007) с тема на дисертацията „Парламентарен контрол”.

От 2005 г. е преподавател по Конституционно право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, а от 2006 г. - по Конституционно право на Република България в Академията на Министерството на вътрешните работи.

Автор на монографията „Политически права на българските граждани“ (С.: Сиела, 2017) и на множество публикации в областта на конституционното, и административното право.

Работи последователно като експерт към Постоянната комисия по въпросите на държавната администрация в Народното събрание (2006-2009 г.), държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство” в Министерство на правосъдието (2010 - 2012 г.), съветник по правни въпроси на президента на Републиката (2012 - 2016 г.) и секретар по правни въпроси на президента на Републиката (2016 - 2017 г.).