27 ноември 2012 | 00:12

ЗАСЕДАНИЕ НА КСНС НА 26.07.2012 г.

СТАНОВИЩЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ ОТНОСНО ТЕРОРИСТИЧНИЯ АКТ НА ЛЕТИЩЕ САРАФОВО – АНАЛИЗ НА СРЕДАТА ЗА СИГУРНОСТ: ОРГАНИЗАЦИОННИ, ФУНКЦИОНАЛНИ И РЕСУРСНИ СПОСОБНОСТИ НА ДЪРЖАВАТА ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА.

 

Консултативният съвет за национална сигурност обсъди актуалното състояние на средата за сигурност и на системата за национална сигурност, в контекста на терористичния акт на летище Сарафово.
Проведената терористична атака изисква нов анализ на динамиката на средата за сигурност. Защитата на българските граждани и на чуждите граждани на територията на България от терористични посегателства остава първостепенен приоритет на службите за сигурност.
След задълбочен анализ е необходимо надграждане на концептуалния национален модел за противодействие на тероризма в съответствие с новите реалности. На основата на този анализ трябва да се актуализират краткосрочната и дългосрочната държавна програма за осигуряване и гарантиране на необходимите организционни, човешки и финансови ресурси и развитието на нужните организационни и системни способности за ефективно противодействие на тероризма.
Членовете на Консултативния съвет се обединиха около становището, че оптималното разпределение и управление на ресурсите и успешното взаимодействие между институциите, ангажирани в борбата срещу тероризма, е ключов фактор за успех.
С оглед на динамиката в средата за сигурност, членовете на Консултативния съвет за национална сигурност се обединиха около следните предложения до Министерския съвет:  
1.    Да организира и проведе нов задълбочен анализ на динамиката на средата за сигурност за изясняване на причинно-следствените връзки между отделните фактори, събития и действия, довели и до терористичния акт на летището Сарафово. Да се направят изводи за тяхното развитие и оценка на комплексното им въздействие върху националната сигурност на Република България.
2.    Да актуализира концептуалния национален модел за противодействие на тероризма в съответствие с промените на средата за сигурност и разполагаемите ресурси и го представи на вниманието на Народното събрание.
3.    Да се подобри работата на Националния ситуационен център към Министерския съвет за управление при кризи.
4.    Да разработи подробни процедурни правила за работа в условия на криза на Съвета по сигурност при Министерския съвет и осигуряващите го органи.
5.    Да анализира и актуализира Националния план за противодействие на тероризма с посочване на необходимите ресурси и доизграждане на способностите за ефективно противодействие на тероризма, като го представи на вниманието на Народното събрание.