24 октомври 2012 | 16:04

КОМИСИЯ ПО ПОМИЛВАНЕТО

Комисията по помилването към президента на Република България е помощен експертен съвещателен орган, който подпомага упражняването на правото на помилване, предоставено на държавния глава на основание чл. 98, т. 11 от Конституцията и делегирано на Вицепрезидента с Указ № 43 / 23.01.2017 г.
Структурата, съставът и правилата за работа на Комисията са определени с Указ № 78 на президента от 03.02.2017 г. Комисията:

•    разглежда молби за помилване, които докладва на Вицепрезидента с мотивирани предложения по всяка от тях;
•    подпомага идейното изграждане и провеждането на държавната политика по помилването, като изготвя експертни становища, провежда изследвания, събира и анализира съдебна практика на национални и международни съдилища и комитети, становища на национални и международни организации, научни публикации и друга значима информация, провежда собствени аналитични изследвания, привлича национални и международни експерт-консултанти, възлага провеждане на експертизи и др.;
•    съдейства за изграждането на правозащитни стандарти в рамките на държавната политика по помилването, като обобщава, анализира и оповестява резултатите от своята работа, предоставя експертни становища и си сътрудничи с други държавни органи по въпроси, свързани с правото на помилване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:

Проф. дюн Юлия Бояджиева, родена на 31.10.1943 г. в гр. Котел, е математик и криминолог, изследовател към Института по социология на БАН и НИКК с опит в 31 емпирични криминологични изследвания и разработването на проекти за множество нормативни актове, концепции, стратегии и програми за противодействие на престъпността, автор на над 160 научни публикации по проблеми на икономическата, организираната и компютърната престъпност, противообществените прояви на децата, методологични и методични въпроси на емпиричните криминологични проучвания. Председател на Българската асоциация по криминология от 1991 г. до 2013 г. Член на комисиите по помилването към президента на Републиката от 1994 г.

Д-р Иван Букарев, роден на 08.08.1945 г. в гр. Пловдив, е лекар с богат опит в системата на здравеопазването – в различни периоди от време е заемал ръководни и експертни длъжности в министерството на здравеопазването, НЗОК, СЗОК, Центъра по финансови и управленски технологии в здравеопазването, както и в системата за изпълнение на наказанията. В периода 1974 г. – 2007 г. е преминал многобройни специализации в България, Австрия, Германия, Испания, Обединеното кралство, Дания, Русия и др. държави. Автор е на над 30 публикации на български, руски и английски език по проблемите на организация и икономика на здравеопазването. Член на комисии по помилването към президента на Републиката при всички български президенти след влизане в сила на действащата Конституция.

Д-р Валентина Караганова, родена на 13.01.1964 г. в гр. Дупница, е педагог с богат опит в провеждането, ръководенето, контролирането и разработването на стандарти за социални и възпитателно-корекционни дейности с осъдени лица, включително прилагане на методиките за оценка на риска от рецидив, както и с дълъг опит в провеждането на специализирани обучения в материята за различни професионални общности. В периода от 1990 г. до 2016 г. заема различни експертни и ръководни длъжности в системата за изпълнение на наказанията. Автор на многобройни учебни помагала и статии и член на множество работни групи за изготвяне на нормативни актове в областта на изпълнението на наказанията. Член на Комисията по помилване към президента на Републиката от 03.02.2017 г.
 

За периода 23.01. - 07.12.2017 г. в Комисията по помилването са постъпили общо 545 молби за помилване. Комисията е провела 30 заседания, на които е решила общо 484 молби на приблизително 402 осъдени лица.

Произнесла се е с 6 предложения за помилване. Пет  от тях са уважени съответно с Указ № 31/18.04.2017 г., Указ № 41/15.06.2017 г., Указ №104/09.11.2017 г., Указ №105/09.11.2017 г., Указ №106/09.11.2017 г.

Предложенията, по които е налице произнасяне, са подробно отразени в Регистъра на направените предложения и издадените укази за помилване".