24 октомври 2012 | 16:04

КОМИСИЯ ПО ПОМИЛВАНЕТО

Комисията по помилването към президента на Република България е помощен експертен съвещателен орган, който подпомага упражняването на правото на помилване, предоставено на държавния глава на основание чл. 98, т. 11 от Конституцията и делегирано на Вицепрезидента с Указ № 43 / 23.01.2017 г.
Структурата, съставът и правилата за работа на Комисията са определени с Указ № 78 на президента от 03.02.2017 г. Комисията:

•    разглежда молби за помилване, които докладва на Вицепрезидента с мотивирани предложения по всяка от тях;
•    подпомага идейното изграждане и провеждането на държавната политика по помилването, като изготвя експертни становища, провежда изследвания, събира и анализира съдебна практика на национални и международни съдилища и комитети, становища на национални и международни организации, научни публикации и друга значима информация, провежда собствени аналитични изследвания, привлича национални и международни експерт-консултанти, възлага провеждане на експертизи и др.;
•    съдейства за изграждането на правозащитни стандарти в рамките на държавната политика по помилването, като обобщава, анализира и оповестява резултатите от своята работа, предоставя експертни становища и си сътрудничи с други държавни органи по въпроси, свързани с правото на помилване.

Ива Пушкарова председател на Комисията по помилването президента на Република България Росен ПлевнелиевПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р ИВА ПУШКАРОВА-ГОЧЕВА

Доц. д-р Ива Пушкарова-Гочева е родена на 5.11.1978 г. в гр. София в семейството на професори по физика. През 2003 г. завършва в СУ ,,Св. Климент Охридски” право, както и история като втора специалност. Специализирала е английско и европейско право в Университета в Кеймбридж, Великобритания. Защитава докторската си дисертация през 2009 г. Доцент от 2012 г. От 2005 г. преподава наказателно право в СУ, а от 2011 г. – наказателно право в Академията на МВР. От ян. 2012 г. до ян. 2017 г. е председател на Комисията по помилването към президента на Република България.
Ива Пушкарова е автор на близо 80 сравнителноправни изследвания, статии, студии, книги и части от книги в областта на организираната престъпност, трафика на хора, проституцията и експлоатационната престъпност, сексуални престъпления, непълнолетната престъпност и престъпленията срещу деца, детското правосъдие, финансовата и стопанската престъпност, системата на наказанията, конституционни проблеми на съдебната власт и др. Монографиите ѝ ,,Форми на организирана престъпна дейност по НК на Република България” от 2011 г. и ,,Трафикът на хора” от 2012 г. стават първите цялостни правни изследвания по тези теми у нас.
Пушкарова е била експерт или ръководител на над 30 правноизследователски проекти към множество български и международни организации и институции. През 2005 г. е правен експерт на Европейската комисия относно конституционната реформа на Македония. През 2007-2009 г. консултира Световната банка по въпроси на конституционната и съдебната реформа на България, Хърватия и Русия. От март 2003 г. до май 2011 г. е изпълнителен директор на Съюза на съдиите. От май 2011 г. ръководи изследователски център, специализиран в мултидисциплинарни изследвания по правни проблеми. През 2014-2016 г. консултира Съвета на Европа по въпроси на правната реформа на Грузия и Украйна.
Пушкарова е основен автор на Концепцията за държавна наказателна политика и на Концепцията за държавната политика в областта на правосъдието за детето, приети от Министерски съвет съответно през юли 2009 г. и август 2011 г. От 2010 г. до разпускането ѝ през април 2012 г. тя е член на Работната група по изработване на проект за нов Наказателен кодекс към министъра на правосъдието.
Носител на наградата за млад учен на годината за 2012 г. на СУ "Св. Климент Охридски".
Ива Пушкарова владее английски и ползва френски, испански и руски език.

ЧЛЕНОВЕ:

Проф. дюн Юлия Бояджиева, родена на 31.10.1943 г. в гр. Котел, е математик и криминолог, изследовател към Института по социология на БАН и НИКК с опит в 31 емпирични криминологични изследвания и разработването на проекти за множество нормативни актове, концепции, стратегии и програми за противодействие на престъпността, автор на над 160 научни публикации по проблеми на икономическата, организираната и компютърната престъпност, противообществените прояви на децата, методологични и методични въпроси на емпиричните криминологични проучвания. Председател на Българската асоциация по криминология от 1991 г. до 2013 г. Член на комисиите по помилването към президента на Републиката от 1994 г.

Д-р Иван Букарев, роден на 08.08.1945 г. в гр. Пловдив, е лекар с богат опит в системата на здравеопазването – в различни периоди от време е заемал ръководни и експертни длъжности в министерството на здравеопазването, НЗОК, СЗОК, Центъра по финансови и управленски технологии в здравеопазването, както и в системата за изпълнение на наказанията. В периода 1974 г. – 2007 г. е преминал многобройни специализации в България, Австрия, Германия, Испания, Обединеното кралство, Дания, Русия и др. държави. Автор е на над 30 публикации на български, руски и английски език по проблемите на организация и икономика на здравеопазването. Член на комисии по помилването към президента на Републиката при всички български президенти след влизане в сила на действащата Конституция.

Доц. д-р Ралица Илкова, родена на 04.09.1975 г. в гр. София, преподава наказателно право в СУ ,,Св. Климент Охридски“ от 2003 г.  до момента, а в различни периоди – и в НБУ и ЮЗУ. От 2005 г. до 2015 г. работи като адвокат. От 2015 г. до 31.01.2017 г. заема ръководна длъжност в Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерски съвет на Република България. Участвала е като член или ръководител в множество работни групи към Министерство на правосъдието за подобряване на правната рамка на защитата от домашно насилие, административно-наказателната и наказателно-правната реформа, включително изготвянето на проект за нов Наказателен кодекс, както и съобразяването международни правни стандарти, значими за наказателното право. Автор на близо 50 научни публикации, включително книги, студии, статии и учебни помагала по проблеми на транспортните, длъжностните, корупционните и някои користни престъпления, престъпления против съобщенията, проблеми на административно-наказателната отговорност и наказателния процес, лекарските грешки, реабилитацията и др. Член на Комисията по помилване към президента на Републиката от 03.02.2017 г.

Валентина Караганова, родена на 13.01.1964 г. в гр. Дупница, е педагог с богат опит в провеждането, ръководенето, контролирането и разработването на стандарти за социални и възпитателно-корекционни дейности с осъдени лица, включително прилагане на методиките за оценка на риска от рецидив, както и с дълъг опит в провеждането на специализирани обучения в материята за различни професионални общности. В периода от 1990 г. до 2016 г. заема различни експертни и ръководни длъжности в системата за изпълнение на наказанията. Автор на многобройни учебни помагала и статии и член на множество работни групи за изготвяне на нормативни актове в областта на изпълнението на наказанията. Член на Комисията по помилване към президента на Републиката от 03.02.2017 г.
 

 

За периода 23.01 - 14.09.2017 г. в Комисията по помилването са постъпили общо 416 молби за помилване. Комисията е провела 19 заседания, на които е решила общо 305 молби за приблизително 265 осъдени лица. 

Произнесла се е с 3 предложения за помилване. Две от тях са уважени съответно с Указ № 31/18.04.2017 г. и Указ № 41/15.06.2017 г. Третото не е уважено. Предложенията са подробно отразени в Регистъра на направените предложения и издадените укази за помилване".

Към 14.09.2017 г. по всички останали постъпили, но все още неразгледани молби за помилване, се очаква да бъдат получени поисканите от Комисията справки за осъдените от местата за лишаване от свобода. Разглеждането на три молби е спряно до получаване на допълнителна информация, без която те не могат да бъдат разгледани по същество и решени.