15 януари 2018 | 16:04

КОМИСИЯ ПО ПОМИЛВАНЕТО

Комисията по помилването към президента на Република България е помощен експертен съвещателен орган, който подпомага упражняването на правото на помилване, предоставено на държавния глава на основание чл. 98, т. 11 от Конституцията и делегирано на Вицепрезидента с Указ № 43 / 23.01.2017 г.
Структурата, съставът и правилата за работа на Комисията са определени с Указ № 78 на президента от 03.02.2017 г. Комисията:

  • разглежда молби за помилване, които докладва на Вицепрезидента с мотивирани предложения по всяка от тях;
  • подпомага идейното изграждане и провеждането на държавната политика по помилването, като изготвя експертни становища, провежда изследвания, събира и анализира съдебна практика на национални и международни съдилища и комитети, становища на национални и международни организации, научни публикации и друга значима информация, провежда собствени аналитични изследвания, привлича национални и международни експерт-консултанти, възлага провеждане на експертизи и др.;
  • съдейства за изграждането на правозащитни стандарти в рамките на държавната политика по помилването, като обобщава, анализира и оповестява резултатите от своята работа, предоставя експертни становища и си сътрудничи с други държавни органи по въпроси, свързани с правото на помилване.

За периода 25.01. - 08.11.2018 г. в Комисията по помилването са постъпили общо 346 молби за помилване. Комисията е провела 23 заседания, на които е решила общо 356 молби.