30 октомври 2012 | 23:11

ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Звеното за вътрешен одит е създадено през 2006 г., след влизане в сила на Закона за вътрешния одит в публичния сектор и е на пряко подчинение на главния секретар на президента. Звеното за вътрешен одит осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в Администрацията на президента, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, като  планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит и подзаконовите актове.