30 май 2017 | 15:03

ЗАСЕДАНИЕ НА КСНС НА 30.05.2017 г.

Становище и предложения на Консултативния съвет за национална сигурност относно актуални рискове и заплахи за националната сигурност на Република България и необходими мерки за нейното укрепване

Консултативният съвет за национална сигурност обсъди актуалните рискове и заплахи за националната сигурност на Република България в контекста на динамичните промени и негативни процеси, протичащи в средата на сигурност.

В рамките на заседанието бе демонстрирана политическа воля по отношение необходимостта да бъдат взети адекватни мерки за защита на суверенитета и териториалната цялост на страната.

Членовете на Консултативния съвет се обединиха около позицията, че са налице нови и непрекъснато изменящи се предизвикателства пред националната сигурност на страната. В тази връзка бе обсъдено състоянието на държавните органи и структури от системата за защита на националната ни сигурност.

Постигнато бе съгласие, че ефективното противодействие на основните рискове и заплахи за националната сигурност на Република България изисква адекватно финансиране на сектора за сигурност, което да гарантира:

·        попълване на недостига от личен състав в сектор Сигурност и повишаване на неговата мотивация и престиж;

·        ускоряване реализацията на проектите за модернизация;

·        поддръжката на техниката, въоръжението и оборудването до замяната им с нови образци;

·        осигуряване на условия за повишаване на квалификацията и подготовката на личния състав;

Членовете на Консултативния съвет постигнаха единство в позицията си, че сигурността на страната трябва да продължи да се разглежда в контекста на системата за колективна отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, като едновременно с това Република България планово развива собствения си отбранителен потенциал.

В съвременната среда на сигурност е от ключово значение да се предприемат адекватни мерки за подобряване и усъвършенстване на междуинституционалното взаимодействие и координация, както и на механизмите за управление на системата за защита на националната ни сигурност.

За гарантиране на националната сигурност е необходимо да се приложат подходящи нормативни, организационни, ресурсни и други мерки.

Участниците в КСНС се обединиха около следните предложения до изпълнителната и законодателната власт, които да осигурят:

1.      Актуализация и усъвършенстване до 31.12.2017 г. на:

·        Стратегията за национална сигурност в съответствие с променената среда на сигурност;

·        Нормативната уредба, регламентираща устройството и функционирането на системата за защита на националната сигурност и включените в нея държавни органи и структури;

·        Нормативната уредба, недопускаща външна намеса във вътрешно-политическия живот на страната;

 

2.     Анализ и предложения за:

·        Интегрирано развитие на сектор Сигурност и разпределение на ресурсите по отделните държавни органи и структури за следващите 5 години – до 20.06.2017 г.;

·        Участие на българската отбранителна индустрия в развитието на сектор Сигурност;

·        Програми за индустриално сътрудничество, свързани с проектите за модернизация - до 30.09.2017г.

·        Ефективно управление на ресурсите за отбрана - до 30.09.2017г.;

 

3.     Разработване на конкретни планове (до 30.06.2017 г.) за:

·        попълване на недостига от личен състав в сектор Сигурност и мерки за повишаване на неговата квалификация, мотивация и престиж;

·        ускорена реализация на проектите за модернизация;

·        поддръжката на техниката, въоръжението и оборудването до замяната им с нови образци.

 

4.     План за поетапно повишаване на разходите за отбрана до 2% от БВП – 2024 г. (изготвен до 31.12.2017 г).