24 октомври 2012 | 16:04

КОМИСИЯ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УБЕЖИЩЕ

Комисията по предоставяне на убежище е помощен орган към Вицепрезидента на Република България, на когото държавният глава е възложил с Указ № 43 от 23 януари 2017 г. осъществяването на функциите по чл. 98, т. 10 от Конституцията на Република България. Структурата, съставът и правилата за работа на Комисията по предоставяне на убежище са определени с Указ № 79 от 07.02.2017 г. на Президента на Република България.

Комисията осъществява функциите си на редовни заседания. След събиране на необходимата информация за изясняване на факти и обстоятелства във връзка с образуваните преписки по молбите за предоставяне на убежище, Комисията изготвя мотивирани предложения до Вицепрезидента по всяка подадена при Администрацията на Президента на Република България молба за предоставяне на убежище. Комисията публикува информация за своята работа за всяко тримесечие на интернет-страницата на Президентството. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛЯНА СТАНКОВА-ПРОЙЧЕВА

Лиляна Станкова-Пройчева на председател на Комисията по предоставяне на убежище към президента на Република България

Лиляна Станкова - Пройчева е родена през 1956 г. Завършва немска филология, право и психология в СУ „Св. Климент Охридски” и Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”.

От февруари 2012 г. до януари 2017 г. е председател на Комисията по предоставяне на убежище към Вицепрезидента на Република България. От септември 2012 г. до декември 2013 г. е изпълнявала и длъжността председател на Комисията по българско гражданство и българи в чужбина. От март 2011 до февруари 2012 г. е директор на дирекция „Българско гражданство” в Министерство на правосъдието. От 2008 до 2011 г. е директор на дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” в Министерството на труда и социалната политика, преди това - началник на отдел   „Миграция и свободно движение на хора” и началник на сектор „Миграция и свободно движение на работници” в същото министерство.

Била е представител на Република България в Комитета по миграция към Съвета на Европа от 2004 до 2011 г. с мандат в ръководството на комитета, лице за контакт на Република България по Глобалния форум по миграция и развитие от 2007 до 2011 г., ръководител на РГ 2 „Свободно движение на хора” в Съвета по европейски въпроси към Министерския съвет, член на РГ 23 „Сътрудничество в областта на вътрешните работи”/преди това РГ 24 „ПВР“/ към СЕВ, член на Секретариата на Националния съвет по  миграционна политика на Република България, секретар на Националния съвет по трудова миграция,  ръководител на екипа за съставяне на първата Национална  стратегия на Р България по миграция и интеграция, член на Комитет „Солидарност и управление на миграционните потоци” към ЕК, на РГ на високо равнище по убежище и миграция към Съвета на ЕС, на Консултативния и на Техническия комитет по свободно движение на работници - ЕК, хоноруван преподавател по миграция и европейска интеграция в НБУ.

Владее английски, немски и руски език.