24 октомври 2012 | 16:04

КОМИСИЯ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УБЕЖИЩЕ

Комисията по предоставяне на убежище е помощен орган към Вицепрезидента на Република България, на когото държавният глава е възложил с Указ № 43 от 23 януари 2017 г. осъществяването на функциите по чл. 98, т. 10 от Конституцията на Република България. Структурата, съставът и правилата за работа на Комисията по предоставяне на убежище са определени с Указ № 79 от 07.02.2017 г. на Президента на Република България.

Комисията осъществява функциите си на редовни заседания. След събиране на необходимата информация за изясняване на факти и обстоятелства във връзка с образуваните преписки по молбите за предоставяне на убежище, Комисията изготвя мотивирани предложения до Вицепрезидента по всяка подадена при Администрацията на Президента на Република България молба за предоставяне на убежище. Комисията публикува информация за своята работа за всяко тримесечие на интернет-страницата на Президентството. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛЯНА СТАНКОВА-ПРОЙЧЕВА

Лиляна Станкова-Пройчева на председател на Комисията по предоставяне на убежище към президента на Република България

Лиляна Станкова - Пройчева е родена през 1956 г. Завършва немска филология, право и психология в СУ „Св. Климент Охридски” и Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”.

От февруари 2012 г. до януари 2017 г. е председател на Комисията по предоставяне на убежище към Вицепрезидента на Република България. От септември 2012 г. до декември 2013 г. е изпълнявала и длъжността председател на Комисията по българско гражданство и българи в чужбина. От март 2011 до февруари 2012 г. е директор на дирекция „Българско гражданство” в Министерство на правосъдието. От 2008 до 2011 г. е директор на дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” в Министерството на труда и социалната политика, преди това - началник на отдел   „Миграция и свободно движение на хора” и началник на сектор „Миграция и свободно движение на работници” в същото министерство.

Била е представител на Република България в Комитета по миграция към Съвета на Европа от 2004 до 2011 г. с мандат в ръководството на комитета, лице за контакт на Република България по Глобалния форум по миграция и развитие от 2007 до 2011 г., ръководител на РГ 2 „Свободно движение на хора” в Съвета по европейски въпроси към Министерския съвет, член на РГ 23 „Сътрудничество в областта на вътрешните работи”/преди това РГ 24 „ПВР“/ към СЕВ, член на Секретариата на Националния съвет по  миграционна политика на Република България, секретар на Националния съвет по трудова миграция,  ръководител на екипа за съставяне на първата Национална  стратегия на Р България по миграция и интеграция, член на Комитет „Солидарност и управление на миграционните потоци” към ЕК, на РГ на високо равнище по убежище и миграция към Съвета на ЕС, на Консултативния и на Техническия комитет по свободно движение на работници - ЕК, хоноруван преподавател по миграция и европейска интеграция в НБУ.

Владее английски, немски и руски език.

ЧЛЕНОВЕ:

Проф. д-р Благой Видин, роден през 1956 г., е преподавател по Международно публично право и право на ЕС в СУ „Св. Климент Охридски“, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и Нов български университет, където е ръководител на департамент „Право“. Специализирал е в Католически университет, Thomas Moore College и в Колеж на Европа, Кралство Белгия; Т.М.С. Асер Институт, Асер Колеж Европа, Кралство Нидерландия и др. Ръководител е на Клиника по бежанско право при Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и е председател на УС на Центъра за продължаващо обучение към същия факултет, член на Съюза на учените в България и на Съюза на юристите в България. От м. март 2003 г. до м. януари 2012 г. е бил председател на Комисията по предоставяне на убежище, а от 2012 г. до момента е неин член. Владее английски и руски език.

Проф. д-р Богдана Георгиева, родена през 1948 г., има 30-годишен  научноизследователски стаж в БАН и 15 г. - като университетски преподавател с хабилитации и професионална квалификация в областта на философията, социологията, социалната политика и управление на образованието. Специализирала е в Института по философия и социология, Прага, в Съвета на Европа, в Центъра за изследване на социалната промяна в Източна Европа, Брюксел и др. В периода 2007 - 2015 г. е заместник-ректор на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Гост-професор е в университети във ФР Германия и Република Сърбия, член на Съюза на учените в България и на редица международни асоциации. От 2015 г. е член на Комисията по предоставяне на убежище. Владее немски, сръбски, хърватски и руски език.

Д-р Кина Събева, родена през 1943 г., е председател на сдружение  „Български съвет за бежанци и мигранти“, ръководител на проекти на ВКБООН „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, ръководи дейности по транснационален проект „Национален механизъм за оценка на интеграцията. Мониторинг и подобряване на интеграцията на бежанците“, финансиран от ЕФ „УМИ“. Участва в Европейския  миграционен форум, член е на Комитета за наблюдение към МВР на изпълнението на ЕФ „УМИ“. С над 20-годишен опит в областта на закрилата, социалната защита и интеграцията на бежанци и мигранти. От 1996 до 2005 г. е съветник в Представителството на ВКБООН в Република България. От 2012 г. е член на Комисията по предоставяне на убежище. Владее английски и руски език.

Николай Димов, роден  през 1970 г. През 1995 г. е завършил юридическия факултет, специалност „Право“, на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Съдия е в Софийски градски съд. От 2003 г. е член на Комисията по предоставяне на убежище към Президента, респ. Вицепрезидента на Република България. Владее френски и руски език.