5 ноември 2012 | 16:04

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ НА КОМИСИЯ ПО ПОМИЛВАНЕТО

ПРАВОТО НА ПОМИЛВАНЕ

Упражняването на правото на помилване води до безусловно освобождаване на осъденото лице изцяло или отчасти от изтърпяване на наложеното му наказание.

Помилването е приложимо от момента на влизане на присъдата в сила само към неизтърпяни наказания, задължението за изтърпяването на които не е погасено на друго основание. Помилването не е приложимо към наказанията конфискация, обществено порицание и лишаване от ордени и звания, тъй като тези наказания са изпълнени изцяло с влизане на присъдата в сила.

Помилването е приложимо само към изключителни случаи.

Помилването не е приложимо, ако упражняването му ще доведе до нарушаване на конституционни принципи.

Правна уредба на правото на помилване:

Конституция на Република България: Президентът на Република България упражнява право на помилване (чл. 98, т. 11), което може да възложи на Вицепрезидента (чл. 104).
Указ № 13 / 23.01.2012 г. за възлагане на правото на помилване на Вицепрезидента
Наказателен кодекс: Президентът може чрез помилване да опрости изцяло или отчасти наложеното наказание, а смъртното наказание, доживотния затвор без замяна и доживотния затвор - да опрости или замени (чл. 74).

Практика на Комисията

Изключителен е случай, който поради настъпили след осъждането обстоятелства радикално се отличава от типичните случаи на изпълнение на съответния вид наказание. Поради това законът не поражда спрямо осъдените целените полезни ефекти, а изпълнението на присъдата представлява ненужна репресия, компрометираща принципа на хуманност на наказателната политика. За разрешаването на изключителния случаи не са приложими други средства на наказателното и наказателноизпълнителното право за облекчаване на наказателната отговорност, а положението на ефективно изтърпяване на наказанието е нетърпимо от гледище на житейската справедливост и духа на правната система.