24 октомври 2012 | 15:03

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС) е съвещателен орган по въпросите на националната сигурност, чийто статут е определен със закон, на основание чл. 100, ал. 3 от Конституцията на Република България. КСНС се възглавява от президента на Република България.

КСНС обсъжда въпроси и изготвя становища и предложения свързани с политиката за националната сигурност, гарантирането на гражданския мир, обществения ред и правата и интересите на българските граждани и действията при възникване на опасност за националната сигурност. Цел на Консултативния съвет е постигането на политическо съгласие и единодействие по приоритетни теми на сигурността и отбраната на страната.

Заседанията на КСНС са редовни и извънредни, като редовните заседания се провеждат най-малко един път на три месеца, а извънредните - по решение на президента на Републиката. Заседанията са закрити.