14 юни 2012 | 17:05

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ НА ТЕМА: ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ - ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

На заседание на Съвета за икономическо развитие и социални политики към президента на тема „Приобщаващ растеж: заетост и социално включване“, в който взеха участие министър Младенов, министър Дончев, заместник-министри, депутати от различни парламентарни групи, представители на работодателските организации, на синдикатите и неправителствени организации, експерти и учени, се проведе дебат относно областите на интервенция, които да се съфинансират  от Европейския социален фонд през периода 2014 – 2020 г.  Темата на дебата е част от общата концепция за постигане на национален консенсус по приоритетите на Република България до 2020г.

По време на дебата бе постигнат консенсус по ключовите приоритетни направления, които да залегнат в основата на програмирането 2014-2020г. в сферата на заетостта и социалното включване.

Президентът Росен Плевнелиев подчерта, че перспективите за увеличаване на заетостта зависят до голяма степен от способността да се генерира икономически растеж с помощта на подходящи макроикономически, индустриални и иновационни политики. От ключово значение за България е да разкрие потенциала за създаване на работни места във високотехнологични и екологосъобразни сектори на икономиката, като подготви необходимата за тях работна ръка. Ясен фокус беше поставен върху насърчаването на заетите лица в контекста на подкрепата за малките и средните предприятия и предприемачеството.
Участниците в дебата подкрепиха и тезата, че с оглед демографските предизвикателства в България, е важно да се инвестира в човешкия капитал на всички поколения, като същевременно се осигуряват равни възможности за пълноценното използване на потенциала на жените и мъжете и на всички уязвими групи с оглед постигане на икономически растеж и намаляване на неравенствата.

Подчертано бе, че в областта на социалното включване се демонстрира устойчивост и последователност при продължаване на стартиралите реформи в сферата на деинституционализацията и услугите за ранно детско развитие. От друга страна, бяха подкрепени и новите моменти като премахването на институционалния модел на грижа за възрастните хора и хора с увреждания чрез развитие на услуги за дългосрочна грижа и междусекторни услуги.

Общи правила за устройството и дейността на съветите към президента на Република България