19 май 2017 | 10:10

Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения-бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" 2016/2017 г., разделена 32 обособени позиции

19.05.2017 г. Публикувано е решение за откриване на процедура

19.05.2017 г. Публикувано е обявление за поръчка

19.05.2017 г. Публикувана е документация

19.05.2017 г. Публикувани са образци на документи

29.05.2017 г. Публикувани са разяснения по условията на обществената поръчка

30.05.2017 г. Публикувани са разяснения по условията на обществената поръчка

05.06.2017 г. Публикувано е решение за промяна

09.06.2017 г. Публикувани са разяснения по условията на обществената поръчка

03.07.2017 г. Публикуван е протокол № 1/ 03.07.2017 г. от работата на комисията

17.07.2017 г. Публикувано е съобщение за отваряне на ценови предложения

14.08.2017 г. Публикувани са протоколи и доклад от работата на комисията

14.08.2017 г. Публикувана е заповед за определяне на изпълнител

01.09.2017 г. Публикувано е обявление за възложена поръчка - прекратяване на три обособени позиции

06.10.2017 г. Публикувано е обявление за възложена поръчка

06.10.2017 г. Публикувани са договори

14.11.2017 г. Публикувано е допълнително споразумение по ОП 6

16.11.2017 г. Публикувани са обявления за приключване на договори

28.11.2017 г. Публикувани са обявления за приключване на договори

22.12.2017 г. Публикувани са обявления за приключване на договори