12 септември 2017 | 14:02

Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа“ 2016/2017 г., разделена на две обособени позиции

12.09.2017 г. Публикувано е решение за откриване на процедурата

27.09.2017 г. Публикувана е заповед за определяне на изпълнител

27.09.2017 г. Публикувани са доклад и протоколи от работата на комисията

20.102017 г. Публикувано е обявление за възложена поръчка

20.10.2017 г. Публикувани са договори

22.12.2017 г. Публикувани са обявления за приключване на договори