20 април 2018 | 15:03

Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2017-2018 г.“, разделена 25 обособени позиции

23.04.2018 г. Публикувано е решение за откриване на процедура

23.04.2018 г. Публикувано е обявление за поръчка

23.04.2018 г. Публикувана е документация

23.04.2018 г. Публикувани са образци на документи

30.04.2018 г. Публикувани са разяснения по условията на обществената почивка

08.05.2018 г. Публикувано е решение за промяна

18.05.2018 г. Публикувани са разяснения по условията на обществената поръчка

04.06.2018 г. Публикуван е протокол № 1/ 01.06.2018 г. от работата на комисията

25.06.2018 г. Публикувано е съобщение за отваряне на ценови предложения

16.07.2018 г. Публикувани са протоколи и доклад от работата на комисията

16.07.2018 г. Публикувана е заповед за определяне на изпълнител

24.08.2018 г. Публикувано е обявление за възложена поръчка - прекратяване на 4 обособени позиции

31.08.2018 г. Публикувано е обявление за възложена поръчка - по двадесет обособени позиции

31.08.2018 г. Публикувани са договори

06.11.2018 г. Публикувани са обявления за приключване на договори

15.11.2018 г. Публикувано е обявление за възложена поръчка - по ОП № 20

15.11.2018 г. Публикуван е договор - по ОП № 20

27.11.2018 г. Публикувани са обявления за приключване на договори

14.12.2018 г. Публикувани са обявления за приключване на договори

26.02.2019 г. Публикувано е обявление за приключване на договор