19 април 2019 | 15:03

Доставка на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Администрацията на президента на Република България

19.04.2019 г. Публикувана е обява

19.04.2019 г. Публикувана е информация за обява

19.04.2019 г. Публикувана е документация към обява

19.04.2019 г. Публикувани са образци на документи

03.05.2019 г. Публикувана е информация за удължен срок за подаване на оферти

03.05.2019 г. Публикувано е съобщение за удължаване срока за подаване на оферти

15.05.2019 г. Публикуван е протокол от работата на комисията

03.06.2019 г. Публикуван е договор