13 май 2019 | 14:02

"Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" 2018/2019 г.", разделена на 29 обособени позиции

16.05.2019 г. Публикувано е решение за откриване на процедура

16.05.2019 г. Публикувано е обявление за поръчка

16.05.2019 г. Публикувана е документация

16.05.2019 г. Публикувани са образци на документи

23.05.2019 г. Публикувани са разяснения по условията на обществената поръчка

21.06.2019 г. Публикуван е протокол № 1/ 21.06.2019 г. от работата на комисията

10.07.2019 г. Публикувано е съобщение за отваряне на ценовите предложения

22.07.2019 г. Публикувани са протоколи и доклад от работата на комисията

22.07.2019 г. Публикувана е заповед за определяне на изпълнител

06.08.2019 г. Публикувана е заповед за определяне на втория класиран участник за изпълнител на ОП № 18

02.09.2019 г.  Публикувано е обявление за възложена поръчка - прекратяване на 5 ОП

20.09.2019 г. Публикувано е обявление за възложена поръчка – възложени са 24 ОП

20.09.2019 г. Публикувани са договори

30.01.2020 г. Публикувани са обявления за приключване на договори

22.05.2020 г. Публикувано е обявление за приключване на договор