30 април 2015 | 15:03

Доставка на далекосъбощителни услуги по стандарт GSM

Администрацията на президента отправя публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка за доставка на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM с национално покритие

27.05.2015 г.: Публикуван е протокол за разглеждане и оценка на офертите

29.06.2015 г.: Публикуван е договор за обществена поръчка

07.12.2015 г. Публикувана е информация за извършено междинно плащане по договора

18.01.2016 г. Публикувана е информация за извършени междинни плащания по договора

17.06.2016 г. Публикувана е информация за извършени междинни плащания по договора