13 май 2015 | 11:11

Доставка, пускане в експлоатация и едногодишна абонаментна поддръжка на защитна стена (Firewall)

Администрацията на президента отправя публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка за доставка, пускане в експлоатация и едногодишна абонаментна поддръжка на защитна стена (Firewall)

15.05.2015 г. Публикувани са разяснения по условията на обществената поръчка

15.06.2015 г. Публикуван е протокол за разглеждане и оценка на офертите

30.06.2015 г.: Публикуван е договор за обществена поръчка

29.07.2015 г. Публикувана е информация за извършено окончателно плащане по договора

29.07.2015 г. Публикувана е информация за приключване на договора