27 July 2015 | 13:01

Изработка и доставка на печатни материали

Администрацията на президента обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изработка и доставка на печатни материали.

09.09.2015 г. Публикуван е протокол по чл. 68, ал. 8 от ЗОП

14.09.2015 г. Публикувано е съобщение за отваряне на ценовите оферти

09.10.2015 г. Публикувани са решение за класиране на участниците и протокол по чл. 72, ал. 1 от ЗОП

02.11.2015 г. Публикувана е информация за освобождаване на гаранциите за участие в процедурата

02.11.2015 г. Публикувани са договори за обществена поръчка

13.11.2015 г. Публикувана е информация за извършено авансово плащане по договора по СОП 2

13.11.2015 г. Публикувана е информация за извършено авансово плащане по договора по СОП 3

18.12.2015 г. Публикувана е информация за извършено междинно плащане по договора по СОП 1

18.12.2015 г. Публикувана е информация за извършено междинно плащане по договора по СОП 2

18.01.2016 г. Публикувана е информация за извършени междинни плащания по договора по СОП 1

11.02.2016 г. Публикувана е информация за извършено междинно плащане по договора по СОП 3

16.03.2016 г. Публикувана е информация за извършено междинно плащане по договора по СОП 1

14.04.2016 г. Публикувана е информация за извършено междинно плащане по договора по СОП 1

17.06.2016 г. Публикувана е информация за извършено междинно плащане по  договора по СОП 1

06.06.2017 г. Публикувани са обявления за приключване на договори за обществена поръчка по всички обособени позиции