25 януари 2016 | 10:10

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сградата на Администрацията на президента

Администрацията на президента обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сградата на Администрацията на президента

25.02.2016 г. Публикувано е съобщение за отваряне на ценовите оферти

08.03.2016 г. Публикувани са решение за класиране на участниците и протокол по чл. 72, ал. 1 от ЗОП

12.04.2016 г. Публикуван е договор за обществена поръчка