8 април 2016 | 14:02

Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа"

Администрацията на президента обявява открита процедура за доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа"

15.04.2016 г. Публикувани са разяснения по условията на обществената поръчка

22.04.2016 г. Публикувани са разяснения по условията на обществената поръчка

18.05.2016 г. Публикуван е протокол по чл. 68, ал. 8 от ЗОП (отм.)

14.06.2016 г. Публикувано е съобщение за отваряне на ценовите оферти

01.07.2016 г. Публикувани са решение за класиране на участниците и протокол по чл. 72, ал. 1 от ЗОП (отм.)

08.07.2016 г. Публикувано е решение за прекратяване на самостоятелно обособени позиции

15.08.2016 г. Публикувана е информация за освобождаване на гаранции за участие

18.08.2016 г. Публикувана е информация за освобождаване на гаранции за участие на класираните на първо и второ място участници

31.08.2016 г. Публикувани са договори за възлагане на поръчка

07.11.2016 г. Публикувано е решение за промяна на решение за класиране на участниците

04.01.2017 г. Публикувани са договори за възлагане на поръчка

09.02.2017 г. Публикувани са обявления за приключване на договори