21 October 2016 | 10:10

Доставка на компютърни терминални китове и компоненти за нуждите на Администрацията на президента

21.10.2016 г. Публикувана е обява

21.10.2016 г. Публикувана е информация за обява

21.10.2016 г. Публикувана е документация

21.10.2016 г. Публикувани са образци на документи

02.11.2016 г. Публикувана е информация за удължен срок за получаване на оферти

02.11.2016 г. Публикувано е съобщение за удължаване на срока за получаванена оферти

11.11.2016 г. Публикуван е протокол от работата на комисията

25.11.2016 г. Публикуван е договор - поради отказ от сключване на договор от страна на класирания на първо място участник, договорът е сключен с класирания на второ място участник.