14 ноември 2017 | 17:05

ВАЛЕНТИНА ТАНЕВА

Валентина Георгиева Танева – Алексова е родена на 4 октомври 1955 г. в гр. Хасково.

През 1979 г. завършва Техническия университет – София. Машинен инженер, специалност „Икономика, организация и управление на МП“, магистър.

В периода 1979 – 1990 г. последователно работи като конструктор, ръководител екип и главен конструктор в научните институти НПК "ЗММ" ИНИРД ОСАМ, НПО "Научно приборостроене" -БАН,  Център за електронизация към АМ, проектира и внедрява нови изделия, машини и линии; има внедрени девет авторски разработки; придобива научна степен - старши научен сътрудник II ст. В периода 1990 – 2004 г. последователно работи в общинската и държавна администрация, като разработва анализи, проекти и стратегически документи, член на екипа, изготвил първия Аграрен доклад за САПАРД.

През 2004г. е избрана от СОС за зам.-омбудсман и до края на 2008 г. изпълнява тези функции: периодично изготвя анализи по прилагане на нормативната база, предложения за допълване на нормативната уредба и подобряване на практиката по прилагане й, изпълнява функции на посредник за спазване правата на гражданите и юридическите лица.

От 2009г. до 2012 г. ръководи звено „Бизнес среда и политика за малките и средни предприятия“ в МИЕТ- последователно като началник-отдел и директор на дирекция.

От септември 2012 г. до ноември 2017 г. работи в Администрация на Президента като главен експерт - образование и наука.

Назначена за съветник по образование, наука и иновации с указ на президента № 226 от 08.11.2017г. Във втория мандат на президента Румен Радев е назначена за съветник по образование, наука и иновации с указ № 30 от 22 януари 2022 г. Преназначена е на длъжността съветник по образование с указ № 103 от 30 март 2022 г.

Омъжена, има две деца.

Езици: английски, руски, немски.