5 февруари 2024 | 11:11

БЛАГОЙ ДЕЛИЕВ

Благой Делиев е роден през 1986 г. във Велинград.

През 2005 г. завършва Професионалната гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“ Велинград. Придобива магистърска степен по право от Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” през 2010 г. През 2016 г. придобива докторска степен по право в Института за държавата и правото към Българската академия на науките след защита на дисертация на тема „Конституционни аспекти на правото на недискриминация. Механизми на закрила“.

В периода 2011-2017 г. работи в Комисията за защита от дискриминация. Заема длъжността „главен асистент“ в Юридическия факултет на Пловдивския университет, където преподава дисциплините "Конституционно право", "Правен режим на защитата от дискриминация", "Основни права" и "Нормотворчество". Владее английски език.

От 2017 до 2024 г. е главен експерт към секретаря по правни въпроси на президента. С указ № 19 от 1 февруари 2024 г. Благой Делиев е преназначен за съветник по правни въпроси.