20 май 2014 | 16:04

Публична покана за възлагане на обществена поръчка за доставка на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM с национално покритие

Администрацията на президента отправя публична покана за възлагане на обществена поръчка за доставка на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Администрацията на президента на Република България. Поканата е публикувана в Регистъра за обществени поръчки с уникален номер 9029497.