3 юли 2014 | 18:06

Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласови телефонни услуги

Администрацията на президента отправя публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласови телефонни и факсимилни услуги за нуждите на Администрацията на президента на Република България". Поканата е публикувана в Регистъра за обществени поръчки с уникален номер 9031833.

11.07.2014 г.
Важно!!! Разяснения по документацията

16.07.2014 г.
Съобщение: Насрочва се публичното заседание за отваряне на офертите, постъпили в отговор на публична покана за възлагане на обществена поръчка  с предмет: „Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласови телефонни и факсимилни услуги за нуждите на Администрацията на президента на Република България" на 17 юли 2014 г. в 11:00 ч. в сградата на Администрацията на президента на Република България, София, бул.“Дондуков“ №2.