22 август 2014 | 12:12

Публична покана за възлагане на обществена поръчка за изработка и доставка на печатни материали за нуждите на Администрацията на президента на Република България

Администрацията на президента отправя публична покана за възлагане на обществена поръчка за изработка и доставка на печатни материали за нуждите на Администрацията на президента на Република България. Поканата е публикувана в Регистъра за обществени поръчки с уникален номер 9032961.

29.08.2014 г.
Важно! Разяснения

Електронно подписан Протокол за получаване, разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците