29 октомври 2012 | 21:09

СЪВЕТ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Съветът за наука и образование е консултативен орган, който заседава съгласно Общите правила за работата и дейността на съветите към Президента на Република България.

Съветът се фокусира върху един от заявените от Президента приоритети – образование, наука и иновации. Целта на Съвета е да идентифицира актуални и значими за българското общество теми в сферите на образованието (предучилищно, училищно и висше) и научната и развойна дейност (в университетите, научните институти и частните развойни центрове), които да поставя за открита и градивна дискусия, като по този начин помага на ключовите участници в диалога „образование-наука-бизнес“ да постигнат съгласие как този интерактивен триъгълник на знанието да се изпълни със съвременно съдържание и високо качество, отговарящи на настоящите и бъдещите предизвикателства пред българското общество и икономика.

Съгласно Общите правила за работата и дейността на съветите към Президента, Съветът за наука и образование се организира и ръководи от Секретаря за здравеопазване, образование и наука. Съставът на Съвета е непостоянен и зависи от разглежданата тема. Канят се представители на държавните органи, на местното самоуправление, на съсловните организации, на синдикатите, експерти и работодатели, неправителствени организации и граждански сдружения.