24 октомври 2012 | 16:04

КОМИСИЯ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УБЕЖИЩЕ

Комисията по предоставяне на убежище е помощен орган към Вицепрезидента на Република България, на когото държавният глава е възложил с Указ № 43 от 23 януари 2017 г. осъществяването на функциите по чл. 98, т. 10 от Конституцията на Република България. Структурата, съставът и правилата за работа на Комисията по предоставяне на убежище са определени с Указ № 79 от 07.02.2017 г. на Президента на Република България.

Комисията осъществява функциите си на редовни заседания. След събиране на необходимата информация за изясняване на факти и обстоятелства във връзка с образуваните преписки по молбите за предоставяне на убежище, Комисията изготвя мотивирани предложения до Вицепрезидента по всяка подадена при Администрацията на Президента на Република България молба за предоставяне на убежище. Комисията публикува информация за своята работа за всяко тримесечие на интернет-страницата на Президентството. 

ЧЛЕНОВЕ:

Проф. д-р Благой Видин, роден през 1956 г., е преподавател по Международно публично право и право на ЕС в СУ „Св. Климент Охридски“, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и Нов български университет, където е ръководител на департамент „Право“. Специализирал е в Католически университет, Thomas Moore College и в Колеж на Европа, Кралство Белгия; Т.М.С. Асер Институт, Асер Колеж Европа, Кралство Нидерландия и др. Ръководител е на Клиника по бежанско право при Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и е председател на УС на Центъра за продължаващо обучение към същия факултет, член на Съюза на учените в България и на Съюза на юристите в България. От м. март 2003 г. до м. януари 2012 г. е бил председател на Комисията по предоставяне на убежище, а от 2012 г. до момента е неин член. Владее английски и руски език.

Проф. д-р Богдана Георгиева, родена през 1948 г., има 30-годишен  научноизследователски стаж в БАН и 15 г. - като университетски преподавател с хабилитации и професионална квалификация в областта на философията, социологията, социалната политика и управление на образованието. Специализирала е в Института по философия и социология, Прага, в Съвета на Европа, в Центъра за изследване на социалната промяна в Източна Европа, Брюксел и др. В периода 2007 - 2015 г. е заместник-ректор на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Гост-професор е в университети във ФР Германия и Република Сърбия, член на Съюза на учените в България и на редица международни асоциации. От 2015 г. е член на Комисията по предоставяне на убежище. Владее немски, сръбски, хърватски и руски език.

Д-р Кина Събева, родена през 1943 г., е председател на сдружение  „Български съвет за бежанци и мигранти“, ръководител на проекти на ВКБООН „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, ръководи дейности по транснационален проект „Национален механизъм за оценка на интеграцията. Мониторинг и подобряване на интеграцията на бежанците“, финансиран от ЕФ „УМИ“. Участва в Европейския  миграционен форум, член е на Комитета за наблюдение към МВР на изпълнението на ЕФ „УМИ“. С над 20-годишен опит в областта на закрилата, социалната защита и интеграцията на бежанци и мигранти. От 1996 до 2005 г. е съветник в Представителството на ВКБООН в Република България. От 2012 г. е член на Комисията по предоставяне на убежище. Владее английски и руски език.

Николай Димов, роден  през 1970 г. През 1995 г. е завършил юридическия факултет, специалност „Право“, на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Съдия е в Софийски градски съд. От 2003 г. е член на Комисията по предоставяне на убежище към Президента, респ. Вицепрезидента на Република България. Владее френски и руски език.