16 януари 2018 | 16:04

КОМИСИЯ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УБЕЖИЩЕ

Комисията по предоставяне на убежище е помощен орган към Вицепрезидента на Република България, на когото държавният глава е възложил с Указ № 43 от 23 януари 2017 г. осъществяването на функциите по чл. 98, т. 10 от Конституцията на Република България. Структурата, съставът и правилата за работа на Комисията по предоставяне на убежище са определени с Указ № 79 от 07 февруари 2017 г., Указ № 205 и Указ № 206 от 19 октомври 2017 г. на Президента на Република България.

Комисията осъществява функциите си на редовни заседания. След събиране на необходимата информация за изясняване на факти и обстоятелства във връзка с образуваните преписки по молбите за предоставяне на убежище, Комисията изготвя мотивирани предложения до Вицепрезидента на Република България. Комисията публикува информация за своята работа за всяко тримесечие на интернет-страницата на Президентството. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Пламена Владимирова

Родена през 1980 г. в гр. София. Завършила е Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство, магистър по специалност „Право“. В периода от 2010 г. до 2012 г. е главен юрисконсулт в Министерство на правосъдието. Постъпва в Администрацията на Президента през 2012 г., където заема длъжностите началник на отдел „Приемна“ до 2013 г., главен експерт в Комисията по предоставяне на убежище и член на Комисията по българско гражданство и българи в чужбина от 2014 г. до 2017 г. и ротационен член на Комисията по помилването от 2015 г. до 2017 г.

От 19 октомври 2017 г. е назначена за председател на Комисията по предоставяне на убежище.

Владее английски език и ползва руски език.

ЧЛЕНОВЕ:

Проф. д-р Благой Видин е роден през 1956 г. Преподавател по Международно публично право и право на ЕС в СУ „Св. Климент Охридски“, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и Нов български университет, където е ръководител на департамент „Право“. Специализирал е в Католически университет, Thomas Moore College и в Колеж на Европа, Кралство Белгия, Т.М.С. Асер Институт, Асер Колеж Европа, Кралство Нидерландия и др. Ръководител е на Клиника по бежанско право при Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и е председател на УС на Центъра за продължаващо обучение към същия факултет, член на Съюза на учените в България и на Съюза на юристите в България. От м. март 2003 г. до м. януари 2012 г. е бил председател на Комисията по предоставяне на убежище, а от 2012 г. до момента е неин член. Владее английски и руски език.

Проф. д-р Богдана Георгиева е родена през 1948 г. Има 30-годишен  научноизследователски стаж в БАН и 15 г. - като университетски преподавател с хабилитации и професионална квалификация в областта на философията, социологията, социалната политика и управление на образованието. Специализирала е в Института по философия и социология, Прага, в Съвета на Европа, в Центъра за изследване на социалната промяна в Източна Европа, Брюксел и др. В периода 2007 г. - 2015 г. е заместник-ректор на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Гост-професор е в университети във ФР Германия и Република Сърбия, член на Съюза на учените в България и на редица международни асоциации. От 2015 г. е член на Комисията по предоставяне на убежище. Владее немски, сръбски, хърватски и руски език.

Николай Димов е роден  през 1970 г. През 1995 г. е завършил Юридическия факултет, специалност „Право“, на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Съдия е в Софийски градски съд. От 2003 г. е член на Комисията по предоставяне на убежище към Вицепрезидента на Република България. Владее френски и руски език. 

Доц. д-р Алексей Пампоров е роден през 1975 г. През 2001 г. завършва специалност „Културология“ със специализация „Социална и културна антропология“ в СУ „Св. Климент Охридски“, а през 2005 г. защитава докторат по социология в Института по социология при БАН. В периода 2003 г.-2005 г. специализира в Макс Планк институт за демографски изследвания (Германия), а през 2006 г. специализира в Централноевропейския университет (Унгария). От март 2007 г. до юли 2016 г. е ръководител на изследователското звено на Институт „Отворено общество“ – София, а от август 2016 г. е ръководител на звеното за управление на проект „Швейцарско-българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни жертви на трафик на хора“ към Национална комисия за борба с трафика на хора. През 2014 г. се хабилитира като доцент по социология в Института за изследване на обществата и знанието при БАН. Преподава в Нов Български Университет (2003-2009), ЮЗУ “Неофит Рилски“ (2007), СУ „Св. Климент Охридски“ (от 2009 до момента), и ПУ “Паисий Хилендарски” (от 2016 до момента). От 19 октомври 2017 г. е член на Комисията по предоставяне на убежище. Владее английски и руски език.

Венелин Димитров е роден през 1964 г. в гр. Нова Загора. Завършил висше икономическо образование в Манагуа, Никарагуа, магистър със специалност "Международни икономически отношения". Дългогодишен експерт в областта на противодействието на международния тероризъм. От 2012 до 2015 г. е директор на специализирана дирекция в Центъра за борба с корупцията към Министерски съвет. Назначен е за член на Комисията по предоставяне на убежище на 16 януари 2018 година. Владее английски и испански език.