НОВИНИ

2012-03-09 16:00:00

Правила за работа на новоучредената Комисия по помилване към президента

Правилата за работа на Комисията по помилването при президента са утвърдени с указ на 23 февруари 2012 година.

Комисията ще заседава най-малко два пъти в месеца, а заседания ще се провеждат при присъствие на поне четири пети от нейния състав. На всеки три месеца комисията ще подготвя обобщена информационна справка за своята работа, която ще оповестява публично, се посочва в приложените към президентския указ правила за работа на комисията.

В тях са изведени също така правното положение на Комисията на помилването, нейните функции и състав и процедурните правила за нейната работа.

Правилата за работа на Комисията по помилването следват по-долу.

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА
НА КОМИСИЯТА ПО ПОМИЛВАНЕТО ПРИ ПРЕЗИДЕНТА

КОМИСИЯ ПО ПОМИЛВАНЕТО
ФЕВРУАРИ 2012 г.


Настоящите Правила представляват система от принципи и насоки, от които членовете на Комисията по помилването се ръководят в своята работа и които са утвърдени като приложение към Указ 80 от 23 февруари 2012 г.


I.
ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПОМИЛВАНЕТО

Чл. 1 (1) Комисията по помилването е помощен експертен съвещателен орган при Президента, съответно при Вицепрезидента, когато на него е възложена функцията по помилване.
(2) Комисията се отчита пред Президента, съответно Вицепрезидента.
(3) В своята работа Комисията се ръководи от законодателството на Република България и професионалното убеждение на своите членове, като взема предвид становищата на Правния съвет на Президента относно политиката по помилването и относимата практика на международни юрисдикции и комитети по тълкуване и прилагане на международни актове по правата на човека, влезли в сила за Република България.


II.
ФУНКЦИИ НА КОМИСИЯТА ПО ПОМИЛВАНЕТО

Чл. 2 (1) Комисията по помилването:
т. 1 Подпомага осъществяването на функцията по помилването по чл. 98, т. 11 от Конституцията на Република България, като разглежда молби за помилване, изготвя и внася при Президента, съответно Вицепрезидента, мотивирани предложения за произнасяне на държавния глава по всяка молба за помилване.
т. 2 Подпомага идейното изграждане и провеждането на държавната политика по помилването, като изготвя експертни становища, събира и анализира относима практика на национални и международни съдилища и комитети, становища на национални и международни организации, научни публикации и друга значима информация;
т. 3 Съдейства за изграждането на правозащитни стандарти в рамките на държавната политика по помилването, като обобщава, анализира и оповестява по подходящ начин резултатите от своята работа, предоставя експертни становища и участва в работата на Правния съвет при Президента по въпроси, свързани с помилването.

(2) За осъществяване на функциите по ал. 1 Комисията приема:
т. 1 общи ръководни правила за работата си при разглеждане на молбите за помилване, създаващи гаранции за еднакво и обективно произнасяне при зачитане на индивидуалните особености на конкретния случай, изискванията на обществения интерес и правата на засегнатите трети лица.
т. 2 стандарти и процедури за кръга необходими документи, срокове и други изисквания за комплектуване, докладване, мотивиране и обсъждане на преписките по молбите за помилване.

III.
СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА ПО ПОМИЛВАНЕТО

Чл. 3 (1) Комисията се състои от Председател и членове. Структурата на Комисията се определя с Указ на Президента на Републиката.
(2) Един от членовете на Комисията е непостоянен член, който се определя на ротационен принцип за срок от шест месеца измежду членовете на Правния съвет при Президента, които са специалисти по наказателно, наказателно-процесуално, наказателно-изпълнително, европейско право или право на правата на човека, секретар или съветник по правни въпроси.
(3) Председателят и постоянните членове на Комисията се назначават с Указ на Президента на Републиката.
(4) Членовете на Комисията получават възнаграждение за участието си в заседанията и за сметка на бюджета на Администрацията на Президента. Председателят получава възнаграждение по трудов договор.
(5) Техническото обслужване на дейността на Комисията се осъществява от щатни експерти и технически сътрудници от Администрацията на Президента.

Чл. 4 (1) Председателят на Комисията:
т. 1 разпределя преписките между нейните членове за докладване в седмичен срок от комплектоването на преписките.
т. 2 определя предварително дневния ред на заседанията на Комисията.
т. 3 свиква и ръководи заседанията на Комисията, определя начина на протоколирането им и съхраняването на протоколите.
т. 4 ръководи дейността на експертните и техническите сътрудници на Комисията.
т. 5 докладва на Президента, съответно на Вицепрезидента, предоженията на Комисията по молбите за помилване.
(2) Изходящата кореспонденция на Комисията се подписва от Председателя и се води по общия ред за администрацията на Президента.
(3) Председателят организира дейността на Комисията по начин, който осигурява на членовете условия да работят необезпокоявано и технически и експертно обезпечено.
(4) В отсъствие на Председателя, функциите му се изпълняват от определен от него член на Комисията.

IV.
ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА

Чл. 5 (1) Комисията осъществява функциите си по чл. 2 чрез пленарни заседания.
(2) Комисията заседава най-малко два пъти в месеца.
(3) Заседанията се провеждат, когато на тях присъстват поне четири пети от членовете на Комисията. За заседанията се води протокол.
(4) Комисията приема предложенията си с мнозинство от гласовете на членовете си, след като са изслушани становищата на всеки от присъстващите. При равенство решаващ е гласът на Председателя.
Чл. 6 Членовете на Комисията подготвят доклад по всяка от разпределените им преписки в двуседмичен срок от разпределянето им, освен когато с разрешение на Председателя срокът е удължен поради извънредни обстоятелства.
V.
ПУБЛИЧНОСТ НА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

Чл. 7 (1) Лицата, подали молба за помилване, се уведомяват писмено за решенията на Президента, съответно Вицепрезидента.
(2) Членове на Комисията не могат да дават информация по молби за помилване.
(3) Председателят на Комисията може да прави изявления по молби за помилване, по които има решение на Президента, съответно на Вицепрезидента, с негово разрешение.
(4) На всеки три месеца Комисията изготвя обобщена информационна справка за своята работа, която оповестява публично.
Чл. 8 Комисията може да изслушва по покана на Председателя представители на други държавни органи, на органи на местно самоуправление и на неправителствени организации, както и отделни експерти.

ОЩЕ ОТ НОВИНИ

21 октомври 2021 | 17:05
Основна тема на днешния Европейски съвет е енергийната криза в Европа и стремително растящите цени на електрическата енергия и природния газ. Проблемът е общоевропейски и ние трябва да търсим координирани действия на ниво Европейски съюз, така че да защитим гражданите и бизнеса. Това заяви държавният глава Румен Радев пред журналисти в Брюксел преди заседанието на Европейския съвет, на което представлява България.

21 октомври 2021 | 13:01
Илияна Йотова почете героите, извоювали свободата на Родопите

20 октомври 2021 | 20:08
Длъжни сме да пазим и предаваме през поколенията завета на нашите предци, които спасиха българските евреи. Дори и в най-мрачния период на човешката история нашият народ постигна победа на човечността, солидарността и смелостта, които и днес изграждат тъканта на българското общество. Това заяви държавният глава Румен Радев, който днес в Еврейския културен дом в София участва в откриването на инициативата „Запомнени заради доброто“, създадена по повод 80-ата годишнина от спасяването на българските евреи.

20 октомври 2021 | 18:06
Очаквам правителството по най-добрия начин да преведе обществото ни през тежката криза с коронавируса. Убеден съм, че се прави всичко възможно, за да не се допусне пълно затваряне на държавата и икономиката, както и лишаване от социален живот. Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти в отговор на въпрос относно предстоящото въвеждане на нови мерки за овладяване на разпространението на коронавирусa у нас.