28 октомври 2012 | 19:07

ПОЛИТИКА ЗА АВТОРСКИ ПРАВА

Съдържание на сайта
Съгласно законите на Република България, съдържанието, предоставено от Администрация на Президента на Република България на този уеб сайт или портал, е със защитени авторски права.


Пояснение:
Вие имате право да разглеждате уеб страниците на сайта на Администрация на Президента на Република България www.president.bg, както и да отпечатвате извадки от тези страници не само за Ваша лична употреба, а и за да споделяте - копирате, разпространявате, излъчвате произведенията, да ремиксирате -  да адаптирате произведенията, да използвате произведенията с комерсиална цел съгласно условията и реда на Creative Commons Attribution 2.5 License, освен ако за конкретно произведение изрично не е отбелязано друго. Това включва огласяването на съобщенията за пресата и в средствата за масова информация, ако е цитиран и признат източникът, в случая сайта www.president.bg. Някои конкретни документи и произведения в нашите уеб страници в сайта www.president.bg могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи.

Признание - Трябва да посочите авторството на творбата по начина, определен от самия автор или от носителя на правата върху произведението (но не и по начин, оставящ впечатлението, че същият/същите подкрепят Вас или използването по някакъв начин на творбата от Вас).

Признание 2.5 България (CC BY 2.5)    

Съдържанието и произведенията на този уеб сайт, които са предоставени от трети лица, са лицензирани съгласно условията на Creative Commons Attribution 2.5 License, освен ако изрично не е отбелязано друго. Посетителите на този уеб сайт www.president.bg се съгласяват да предоставят на трети лица от останалата част на света неизключителни, неотменими и безвъзмездни лицензни права, когато използват съдържание и произведения, взети от www.president.bg като изразят признание съгласно условията и реда на Creative Commons Attribution 2.5 License.

По отношение Закона за авторското право и сродните му права
Администрация на Президента на Република България уважава интелектуалната собственост на всички и изисква от потребителите на уеб сайтовете и порталите, които управлява, да правят същото. В съответствие със Закона за авторското право и сродните му права и други приложими закони, Администрация на Президента на Република България по своя преценка и при определени обстоятелства възприема следната политика: да прекратява акаунти на абонати, да заличава коментари и акаунти на титуляри, използвали и изпратили произведения, заявления и документи, за които се счита че са направили повторно нарушение. По преценка на Администрация на Президента на Република България е възможно също да бъде ограничен достъпът до уебсайтовете и порталите www.president.bg, e-docs.president.bg и e-report.president.bg, частично или цялостно и/или да бъде прекратен акаунтът на всеки един потребител, който повторно нарушава правата на интелектуална собственост на трети лица, ако е налице повторно нарушение.

Точност и истинност на информацията
Сайта www.president.bg, както и порталите e-docs.president.bg и e-report.president.bg и тяхното съдържание се публикува за Ваше удобство. Администрацията на Президента на Република България не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Администрацията на Президента на Република България си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Администрацията на Президента на Република България се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация на страниците си, но следва да предупредим всички посетители и потребители на сайтовете и порталите, че грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните, могат да се появят в сайтовете и порталите и за тях Администрацията на Президента на Република България не носи отговорност.

Отговорност и гаранции
Никакви ангажименти или гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, включително (но не единствено) гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и подразбиращи се гаранции за комерсиална употреба, адекватност за определена цел или спазване на задължения, не се дават във връзка с достъпността, точността, пълнотата, надеждността или съдържанието на тези страници. Администрацията на Президента на Република България не е отговорна за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от използването на уеб сайтовете и порталите, дори ако Администрацията на Президента на Република България е била предупредена за вероятността от настъпване на такива вреди. В някои законодателства изключването на определени гаранции или ограниченията на отговорността не са разрешени, така че изложените по-горе ограничения и изключения може да не се отнасят до Вас. Отговорността на Администрацията на Президента на Република България в такъв случай следва да бъде ограничена до максимално разрешеното от закона.