РЕЧИ И ИЗЯВЛЕНИЯ

2016-04-22 18:44:00

Изказване на президента Росен Плевнелиев на пленарната сесия след официалната церемония по подписване на Споразумението от Париж за изменението на климата

Г-н Генерален секретар,

Ваши превъзходителства,

Дами и господа,

Миналата година написахме история с приемането на Дневния ред за устойчиво развитие ма планетата до 2030 г. и революционното Споразумение от Париж за изменението на климата. Тези исторически постижения доказват, че нациите могат да се обединят за преодоляване на глобалните предизвикателства заедно.

Направихме решителна стъпка към нисковъглеродно бъдеще и няма връщане назад. Чистите технологии вече са достъпни и ще се превърнат в основен двигател на нашите икономики. През следващите години заедно с намаляването на въглеродния отпечатък ще бъдат постигнати положителни трансформации във всички ключови сектори - енергетика, транспорт, горското стопанство и използването на земята, водата и отпадъците, земеделието. Ще въведем природосъобразни средства за производство с цел опазване на околната среда и  осигуряване на напредък, работни места и по-добро бъдеще за всички.

Горд съм, че през последните 20 години България допринася значително за тази глобална мисия. Ние се ангажирахме с прилагането на Първия Протокол от Киото, изпълнихме предварително целите си за намаляване на емисиите и в края на периода отбелязахме преизпълнение на задълженията. България е една от малкото страни със собствен Закон за ограничаване на изменението на климата. Този Закон е основният инструмент за интегриране на иновативни, зелени и устойчиви решения за климата във всички политики. Законът се прилага чрез Третия Национален план за действие по изменение на климата, който представлява всеобхватна и амбициозна програма на национално ниво за осъществяване на преход към нисковъглеродна икономика и ефективно използване на ресурсите до 2020 г. Изготвяме Национална стратегия за адаптация и План за действие за периода до 2030 г. Разработваме също нова Енергийна стратегия до 2030 г., с която да се гарантира успешното преминаване към чисти технологии.

България има ясна пътна карта за действие в областта на климата, която е много амбициозна. Като член на Европейския съюз сме ангажирани с изпълнението на общи краткосрочни и дългосрочни цели. Имаме обща правно-обвързваща цел за намаляване на емисиите в Европейския съюз с поне 40% до 2030 г. Осъществяването на тази цел ще спомогне за изпълнение и на дългосрочните ни цели за намаляване на емисиите с до 95% и постигане на въглеродна неутралност. България е готова да допринася повече и да даде пример за успешен преход към по-устойчива икономика и нисковъглеродно общество.

Трансформирането на енергийния сектор е от съществено значение за успеха на действията ни по отношение на климата. България твърдо подкрепя Европейския енергиен съюз и общите политики за енергийна диверсификация, либерализация и ефективност. Водим проактивна външна политика за насърчаване на регионалното сътрудничество в енергийния сектор с акцент върху енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници. Работим заедно със своите съседи за по-голяма свързаност и увеличаване на ефективността на енергийните мрежи в с цел създаването на общ регионален енергиен пазар.

Енергийната ефективност, диверсификацията и чистата енергия са основни приоритети в националната ни политика по отношение на климата и енергетиката. През 2012 г. в България са инсталирани повече възобновяеми енергийни мощности на глава от населението от всяка друга страна в света. Имаме още по-големи амбиции и вече сме надхвърлили целта от 16%, определена за 2020 г. Днес възобновяемите източници съставляват 21% от общия ни енергиен микс. През последните години сме инвестирали милиарди в програми за енергийна ефективност. Лансирахме също мащабна национална програма за енергийна ефективност с цел подобряване на качеството на живот на българските граждани. Убеден съм, че най-евтината енергия е спестената енергия.

Дами и господа,

Споразумението от Париж и Дневният ред за устойчиво развитие до 2030 г. формират солидна основа за съгласувани действия за предотвратяване на изменението на климата и съхраняване на планетата за бъдещите поколения. Горд съм да потвърдя ангажимента на България за постигане на тези общи цели с подписването на този исторически документ днес. Сега всички ние трябва да предприемем решителни действия за скорошното му ратифициране и прилагане.

Благодаря!